โครงการสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 27 ภาคฤดูร้อน

โครงการสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 27 ภาคฤดูร้อน อบรมระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 29 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย[ 29 ม.ค. 2561 ] - [ : 869 ]
 
โครงการสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 27 ภาคฤดูร้อน
อบรมระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 29 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย

 
     เมื่อลูกหลานใกล้เข้าสู่วัยรุ่น บุตรหลานของท่าน ต้องปรับตัวทั้งด้านกายภาพและจิตใจ รวมไปถึงการมีภาระและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตทางการศึกษา ซึ่งถึงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่ออันสำคัญ สิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดความกังวัลทั้งตัวบุตรหลานเอง และรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย แต่หากบุตรหลานได้รับความรู้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้อง การเตรียมตัวสู่อนาคตที่ดี ย่อมบังเกิดขึ้นต่อบุตรหลานอันเป็นที่รักอย่างแน่นอน

      โครงการอบรมสามเณร “ยุวธรรมธรรมทายาท” สำหรับนักเรียนทีผ่านการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุ 10 – 15 ปี ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อให้บุตรหลานได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ จากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย โดยจะได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งบุตรหลานจะได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะได้มาฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีอุปนิสัยกิริยามารยาทอันงดงาม มีความกตัญญูกตเวที ตลอดจนมุ่งเน้นการฝึกสมาธิ(Meditation) สวดมนต์เจริญภาวนาให้มีจิตใจที่ผ่องใส มีสติ ปัญญาเฉียบแหลม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของ บุตรหลานที่จะเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดีในอนาคต อีกทั้งกุศลผลบุญนี้ ย่อมบังเกิดขึ้นแก่บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชทุกคน

คุณสมบัติผู้สมัคร

      1.) เป็นนักเรียนชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบงทางเพศ)

      2.) ผ่านการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 สายสามัญ ภาคปกติ

      3.) มีอายุ 9 ถึง 15 ปี และต้องไม่อยู่ในระหว่างพักการเรียน (Drop เรียน)

     4.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร

     5.) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพสามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตรนั่งพับเพียบเป็นเวลานาน
          และมีน้ำหนักตัวไม่มากเกินไป (จนเป็นอุปสรรคต่อการอบรม)

      6.) ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่

      7.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดต่อเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น

      8.) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ เบาหวาน
           โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น

      9.) ไม่เคยถูกต้องคดีความหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี

      10.) เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น

      11.) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสุตรการอบรมฯ

     12.) ไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบลอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)

      13.) สามารถท่องคำขานนาคได้ ดาวน์โหลดเอกสารคำขานนาคที่นี่

      (คณะกรรมการอบรมฯ จะรับสมัครเฉพาะผู้มีคุณสมบัติตามข้างต้นเท่านั้น“และรับจำนวนจำกัด เพื่อเน้นการดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด”)

 
วันรับสมัคร, สอบสัมภาษณ์ และสอบท่องคำขานนาค

      นักเรียนต้องมาพร้อมผู้ปกครอง (เพราะต้องมีการลงชื่อรับรองการบวช) ณ ห้อง SPD 1E ชั้นล่างสภาธรรมกายสากล ในเวลา 13.00-16.00 น. ตามวันดังต่อไปนี้ (นักเรียนต้องท่องทำขานนาคมาให้พร้อมเพื่อทำการสอบ)

      - ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25561

      - ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

      - ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

      - ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

      - ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดี (วันมาฆบูชา) ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

      - ครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 25561

     - ครั้งที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561

     - ครั้งที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561

     - ครั้งที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561


หลักฐานการสมัคร

     1.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ใบ

     2.) สำเนาบัตรนักเรียน หรือหนังสือรับรอง หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ

กำหนดการอบรม

     วันเข้าวัด     วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

     วันปลงผม     วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. ณ อาคารแจ่มจันทร์

     วันบรรพชา   วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561

     สิ้นสุดการอบรม  วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561

 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์. 083-4433000, 086-0776000, 092-7792000
พิมพ์บทความนี้


พิธีถวายโคมมาฆประทีป

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป