ขอเชิญร่วมพิธีตัดปอยผมธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 41 (โครงการ 2)

ขอเรียนเชิญ สาธุชนทุกท่านเข้าร่วมพิธีตัดปอยผมธรรมทายาทโครงการอบรมธรรมทายาท อุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 41 โครงการ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ศูนย์อบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย[ 8 มิ.ย. 2556 ] - [ : 17383 ]
อุปสมบท
ธรรมทายาท
 
ขอเชิญร่วมพิธีตัดปอยผมธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา
รุ่นที่ 41 (โครงการ 2)

ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2556
เวลา 16.00-17.00 น.
 
ณ ศูนย์อบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกายธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา
                                    ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา

     การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์นั้น มิใช่มีเพียงปริญญาเท่านั้น แต่ควรที่จะศึกษาวิชาสำหรับการดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วย ความรู้ทางโลกล้วนมุ่งเน้นเพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิต แต่ยังขาดความสมบูรณ์ในการตอบโจทย์ของชีวิต ว่ามนุษย์เกิดมาทำไม? อะไรคือเป้าหมายของชีวิต? รวมไปถึงวิธีดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขและความสำเร็จได้อย่างไร? ซึ่งจำเป็นจะต้องศึกษาหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนำความรู้ทางธรรมไปปรับใช้ควบคู่กับความรู้ทางโลกที่ได้ศึกษามาได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ที่เปิดโอกาสตนเองได้มาศึกษา ย่อมชื่อได้ว่าเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

     โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 และได้จัดการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนถึงปีที่ 41 ในปัจจุบัน และมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมอย่างต่อเนื่อง นิสิตนักศึกษาจะได้มีโอกาสมาบวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี ประกอบสื่อเรียนรู้ธรรมะที่ทันสมัยเข้าใจง่าย มีพระอาจารย์คอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้บวชจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ได้ฝึกสมาธิ(Meditation)ปฏิบัติธรรม การอยู่ธุดงควัตร รวมถึงได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำ ผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่ การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยังได้รับแม่บทการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างถูกต้อง โดยจะใช้ระยะเวลาฝึกฝนตนเองให้พร้อมก่อนบวชหนึ่งเดือน และอีกหนึ่งเดือนหลังบวช ศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรมและเดินธุดงค์

การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์นั้น มิใช่มีเพียงปริญญาเท่านั้น แต่ควรที่จะศึกษาวิชาสำหรับการดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วย
            การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์นั้น มิใช่มีเพียงปริญญาเท่านั้น แต่ควรที่จะศึกษาวิชาสำหรับการดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.) รับนักศึกษาชายแท้ (ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ) มีสถานภาพโสด
2.) กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3.) มีอายุไม่เกิน 25 ปี (อายุตํ่ากว่า 20 ปี บวชเป็นสามเณร)
4.) สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้ปกติ
5.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
6.) สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร
นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้ มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซ.ม. และมีนํ้าหนักไม่เกิน 90 ก.ก.
(หรือมีลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกฝนอบรมตนเอง)
7.) ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
8.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
9.) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
10.) ไม่เคยถูกต้องคดีความร้ายแรงหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
11.) เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
12.) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
13.) ต้องไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบรอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)

วันรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ (มาวันใดก็ได้ดังต่อไปนี้)

อบรมรอบแรก    วันอาทิตย์ที่ 3 ,10 และ 17 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องสัมมนา SPD7E ชั้น 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

อบรมรอบสอง    วันอาทิตย์ที่ 3, 10, 17 มีนาคม และ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องสัมมนา SPD7E ชั้น 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

หลักฐานการสมัคร (เตรียมมาให้พร้อมในวันสัมภาษณ์)

1.) รูปถ่ายใส่ชุดนักศึกษาเท่านั้น ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ใบ
3.) สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ

ขอรับใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โทร. 083-443-3000 หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซด์  ธรรมทายาท.com และที่ชมรมพุทธศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โทร. 083-540-5642, 083-540-6433

บวชฟรี … ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการบวช

ความสุขและความสำเร็จในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ที่ให้โอกาสตนเองได้มาศึกษา สมกับเป็นบัณฑิต
              ความสุขและความสำเร็จในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ที่ให้โอกาสตนเองได้มาศึกษา สมกับเป็นบัณฑิต
 
กำหนดการอบรม รอบที่ 1 สำหรับนักศึกษาปิดภาคฤดูร้อนตามปกติ

วันเข้าวัด (เริ่มการอบรม)

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 07.00น.
ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล (ด้านหน้าวัดพระธรรมกาย) จ.ปทุมธานี

วันปลงผม
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16.00น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

วันบรรพชาและอุปสมบท
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
(ผู้ปกครองลงทะเบียนรับผ้าไตรจีวรและบาตรในเวลา 05.30น.)

วันตักบาตรฉลองพระและสามเณรใหม่

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 06.30น.
ณ ทางเข้า 5 ด้านทิศเหนือ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

สิ้นสุดการอบรม
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
 
กำหนดการอบรม รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาปิดภาคฤดูร้อน ระบบใหม่ (Asean) และบัณฑิตใหม่ (สามารถบวชอยู่ต่อเข้าพรรษาได้)

วันเข้าวัด (เริ่มการอบรม)

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 07.00น.
ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล (ด้านหน้าวัดพระธรรมกาย) จ.ปทุมธานี

วันปลงผม
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 16.00 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

วันบรรพชาและอุปสมบท
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
(ผู้ปกครองลงทะเบียนรับผ้าไตรจีวรและบาตรในเวลา 05.30น.)

วันตักบาตรฉลองพระและสามเณรใหม่
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 06.30น.
ณ ทางเข้า 5 ด้านทิศเหนือ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

สิ้นสุดการอบรม
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556 (และบวชอยู่ต่อเข้าพรรษาได้)

ได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำ ผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่
            ได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำ ผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่

สิ่งของที่ต้องเตรียมเข้ารับการอบรม
(เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมมาเอง)

1.) เสื้อแขนยาว และกางเกงขายาว 2 ชุด สีเข้มและรองเท้าผ้าใบ
2.) ชุดธรรมทายาท (เสื้อกระดุมผ่ากลางตลอดแนว)สีขาวล้วน 2 ชุด (ไม่อนุญาตให้ใส่แบบอื่น และมีจำหน่ายในวันสัมภาษณ์ ชุดละประมาณ 220 บาท)
3.) เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาวล้วนสำหรับใส่ในวันบรรพชา 1 ตัว (มีจำหน่ายในวันสัมภาษณ์ตัวละประมาณ 250 บาท)
4.) รองเท้าแตะแบบสุภาพ กางเกงขาสั้น สำหรับใส่อาบน้ำและผ้าเช็ดตัวสีสุภาพ 1 ชุด
5.) ขันตักอาบน้ำ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟันหลอดใหญ่ยาสระผมขวดใหญ่ 1 ชุด
6.) ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้โรคกระเพาะยาทากันยุง (ยกเว้นยาดมต่างๆ)
7.) ปากกา, ที่ตัดเล็บ, ไฟฉาย(ขนาดเล็ก)พร้อมถ่านไฟฉายสำรอง 1 ชุด
8.) มีดโกนหนวด, โฟมโกนหนวดพร้อมใบมีดโกนหนวดสำรอง 1 ชุด
 

     
Tag : โรคเบาหวาน  โรคหัวใจ  โรคหอบ  โรค  เบาหวาน  เข้าพรรษา  อุโบสถ  อาจารย์  สมาธิ  สมอง  วัดพระธรรมกาย  วัณโรค  ลมชัก  ภาษาไทย  ปัญหา  ปัจจัย  ปฏิบัติธรรม  ธุดงค์  ธรรมะ  ธรรมทายาท  ธรรมกาย  ตักบาตร  

พิมพ์บทความนี้
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป