ขอเชิญร่วมพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกสถาปนา "ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์"

ขอเชิญร่วมพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกสถาปนา "ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์" วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (วันลอยกระทง) ณ พุทธอุทยานนานาชาติ ริมฝั่งแม่น้ำโขง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย[ 28 พ.ย. 2555 ] - [ : 15312 ]
View this page in: English
 
ขอเชิญร่วมพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกสถาปนา "ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์"
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (วันลอยกระทง)
ณ พุทธอุทยานนานาชาติ ริมฝั่งแม่น้ำโขง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

 
พิธีตอกเสาเข็มต้นแรกสถาปนา "ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์"
 
พิธีตอกเสาเข็มต้นแรกสถาปนา "ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์"
 
     ขอเชิญร่วมพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกสถาปนา "ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์" เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริธาตุและพระอรหันตธาตุ ณ พุทธอุทยานนานาชาติ ริมฝั่งแม่น้ำโขง อ.โพนสิสัย จ.หนองคาย วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 (วันลอยกระทง)
 
พุทธอุทยานนานาชาติ
 
     ประเทศไทยของเรานอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนามาช้านานแล้ว ล่าสุดยังได้รับการเสนอให้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก จากมติที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องให้วันวิสาขบูชาโลกประจำปี พ.ศ. 2548  ที่ผ่านมาอีกด้วย นั่นก็หมายความว่านับแต่นี้ต่อไป ประเทศไทยของเราจะต้องมีบทบาท และ กิจกรรมเพื่อแสดงความเป็นผู้นำทางด้านพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเมื่อหันมาดูความพร้อมในด้านต่าง ๆ  แล้วก็พบว่า เรายังขาดแคลนทั้งในส่วนของสถานที่และบุคลากร ที่จะรองรับรับบทบาทและกิจกิจกรรมในระดับนานาชาตินี้อยู่อีกมาก

     นับเป็นโชคดีของประเทศไทยและชาวโลกที่โครงการพุทธอุทยานนานาชาติ  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายได้บังเกิดขึ้นทันเวลาเพราะสถานที่แห่งนี้นอกจากจะมีขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นแหล่งปลูกฝังสร้างศีลธรรมแก่ประชาชนไทยเองแล้ว ยังสามารถใช้รองรับชาวพุทธจากทั่วโลกให้มาประกอบกิจกรรมร่วมกันได้คราวละนับแสน
 
     สำหรับเหตุผลของการพิจารณาสร้างพุทธอุทยานนานาชาติขึ้น ในพื้นที่ของจังหวัดหนองคาย นั้นก็เนื่องจากความเหมาะสมหลายประการคือ จังหวัดหนองคายมีตำนานเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามาแต่ครั้งพุทธกาลจังหวัดหนองคายเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นสิ่งที่ท้าทายนักท่องเที่ยวปีละหลายแสนคนจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้ามาพิสูจน์ถึงปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ และความสามารถของมนุษย์จะพึงกระทำ จงหวัดหนองคายได้รับเลือกเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 7 ของโลกจากวารสาร MM Modern Maturity (May-June 2001) โดยสมาคมผู้สูงวัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้เกณฑ์พิจารณาจาก 12 ตัวชี้วัด ได้แก่ ภูมิอากาศ ค่าครองชีพ ประเพณีวัฒนาธรรมท้องถิ่น ระบบบริการสาธารณสุข  สถานที่พักอาศัย  การคมนาคม  การบริการทางการแพทย์  สภาพแวดล้อม  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ความสงบเรียบร้อย-การรักษาความปลอดภัย  ความมั่นคงทางการเมืองและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
 
     จังหวัดหนองคายอยู่ในทำเลที่ดีมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงไปสู่นานาประเทศได้หลายทาง โดยเฉพาะลำน้ำโขงที่เป็นอู่อารยธรรมของชนชาติต่าง ๆ ทั้ง ทิเบต จีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม การสร้างพุทธอุทยานนานาชาติริมลำน้ำโขงนี้จะช่วยเชื่อมโยงประสานพุทธบุตร ตลอดลำน้ำสองฝั่งให้เป็นหนึ่งเดียวกัน  แม่น้ำโขงอาจขวางกั้นได้เพียงกาย แต่มิอาจขวางกั้นจิตใจที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกันได้
 
พุทธอุทยานนานาชาติสร้างขึ้นเพื่อ
- เป็นศูนย์รวมจิตใจของขาวพุทธทั่วโลก
- เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
- เป็นสถานที่ประชุมอบรมและฟังธรรมของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า
- เป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติธรรมและประกอบกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมประเพณีทั้งของประชาชนชาวไทยและในระดับนานาชาติ
- เป็นพุทธบูชาและเป็นพุทธานุสรณียสถานสืบสานดำนานบั้งไฟพญานาคให้ชาวโลกได้รับรู้ความจริง
-  เป็นรมณียสถานอันสงบร่มรื่นเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด หรือโทร. 02-831-1000
 
กำหนดการ
พิธีทอดผ้าป่า ตอกเสาเข็มต้นแรกปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์
จุดประทีปโคมไฟ ลอยโคมธรรม ลอยกระทงธรรม ถวายประทีปเป็นพุทธบูชา
สร้างความสว่างไสวให้กับแผ่นดินด้วยแสงธรรม
ณ พุทธอุทยานนานาชาติ  จ.หนองคาย วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555
 
ภาคบ่าย พิธีทอดผ้าป่าถวายที่ดินสร้างพุทธอุทยาน

13.00 น. สาธุชนพร้อมในพื้นที่ ณ ศาลาทอดผ้าป่า
13.20 น. ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่า
13.30 น. พิธีอัญเชิญผ้าไตร
13.45 น. ริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี
13.50 น. ประธานพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
14.00 น. ประธานสงฆ์นำปฏิบัติธรรม
14.45 น. พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า เป็นพุทธบูชา เพื่อสร้างปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์   
15.00 น. ประธานพิธีและคณะน้อมถวายผ้าป่าแด่ประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์
15.15 น. ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา / คณะสงฆ์ให้พร
15.30 น. เสร็จพิธีภาคบ่าย
 
ภาคเย็น พิธีปฏิบัติธรรมและตอกเสาเข็มต้นแรกเพื่อสร้างปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชา

16.00 น. สาธุชนเข้าลานธรรม พื้นที่ตอกเสาเข็มต้นแรก
16.10 น. ประธานสงฆ์ / ประธานฆราวาส มาถึงศูนย์กลางพิธี
             - ประธานพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็ม และโยกปั่นจั่น 
 
ภาคค่ำ พิธีสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจุดประทีป  ลอยโคมธรรม ลอยกระทงธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา

16.45 น. พิธีกรกล่าวเรียนเชิญทุกท่านร่วมสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย   
17.00 น. พิธีกรกราบอาราธนาประธานสงฆ์นำนั่งสมาธิ(Meditation)
17.30 น. ประธานพิธีนำกล่าวคำถวายประทีปเป็นพุทธบูชา
17.40 น. พิธีจุดโคมประทีปเอก / สาธุชนจุดโคมประทีปทั่วลานธรรรม
              - พิธีกรกราบอาราธนาประธานสงฆ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิต แผ่เมตตา
              - ประธานสงฆ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิต แผ่เมตตา
18.00 น. พิธีลอยโคมธรรม และกระทงธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา

18.30 น. ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย / เสร็จพิธี
             - ประธานสงฆ์ คณะสงฆ์ คณะประธานและสาธุชนร่วมลอยกระธงธรรม ริมแม่น้ำโขง

รับชมวีดีโอ


รับชมคลิปวิดีโอพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกสถาปนาปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์
ชมวิดีโอพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกสถาปนาปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์   Download ธรรมะพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกสถาปนาปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์
 
 
 

     
Tag : สาธุชน  สาธุ  สมาธิ  ศีลธรรม  วิสาขบูชา  วิดีโอ  ลอยกระทง  พระพุทธศาสนา  พญานาค  ปฏิบัติธรรม  บั้งไฟพญานาค  ธรรมะ  

พิมพ์บทความนี้   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป