กิจกรรมงานบุญวันคุ้มครองโลก 22 เม.ย. 2554

มหาสังฆทานวันคุ้มครองโลก “รวมพลังพุทธบริษัท 4 ปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา”ถวายมหาสังฆทาน 30,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี[ 8 เม.ย. 2554 ] - [ : 17009 ]
วันคุ้มครองโลก
กิจกรรมในวันคุ้มครองโลก
 
ขอเชิญร่วมงานถวายมหาสังฆทาน 30,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ ในวันคุ้มครองโลกที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 
 
มหาสังฆทาน30,000กว่าวัดในวันคุ้มครองดลก
พิธีถวายสังฆทาน 30,000 กว่าวัด ทั่วประเทศในวันคุ้มครองโลกนี้

 
      “วันคุ้มครองโลก” วันสำคัญที่จะประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า “โลกจะปลอดภัย เมื่อใจของทุกคนเข้าถึงธรรม” ซึ่งการนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่ไปสู่จิตใจของมวลมนุษยชาติ คือสิ่งที่จะช่วยคุ้มครองโลกได้อย่างแท้จริง และสิ่งนี้คือมโนปณิธานของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ผู้อุทิศชีวิตเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลกและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ขจรขจายไปทั่วโลกตลอดมา                 
 
     ดังนั้น ในวันคุ้มครองโลกปีนี้จึงนับเป็นบุญลาภอันประเสริฐที่ผู้มีบุญทั่งโลกจะได้มาสั่งมหาทานบารมี เพื่อการปกป้องคุ้มครองและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ด้วย 2 บุญใหญ่อัศจรรย์ นั่นคือ การสร้างพระประจำตัวประดิษฐานภายในมหาธรรมการเจดีย์เป็นโอกาสสุดท้ายและการถวายมหาสังฆทานเพื่อการปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา แด่คณะสงฆ์จาก 30,000 กว่าวัด จากทั่วประเทศ            
 
หล่อองค์พระธรรมกาย
โอกาสสุดท้ายสร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในวันคุ้มครองโลกนี้
 
โอกาสสุดท้ายสร้างพระธรรมกายประจำตัว      
     สืบเนื่องจากตลอดปี พ.ศ.2553 ที่ผ่านมา มีสาธุชนจากทั่วประเทศนับล้านคนได้เดินทางไปร่วมงานบุญข้างต้นที่วัดพระธรรมกาย และได้ไปกราบสักการะมหาธรรมกายเจดีย์แห่งพระรัตนตรัย จึงเป็นเหตุให้สาธุชนใหม่เป็นจำนวนมากได้แจ้งความจำนงของสร้างพระธรรมกายประจำตัว เพื่อจารึก ชื่อ-สกุลของตัวเองและหมู่ญาติมิตรให้คงอยู่คู่มหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของการฟื้นฟูศีลธรรมโลกและเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกตราบนานนับพันปี ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้มีการสร้างพระธรรมกายประจำตัวขึ้น เป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับสาธุชนใหม่ ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร รวมถึงเจ้าภาพที่เคยจองสร้างไว้แต่เดิม ให้มาร่วมกันสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้แก่ตนเอง หรือสร้างเพื่อตอบแทนพระคุณบุพการีและหมู่ญาติให้แก่ตนเอง หรือสร้างเพื่อบูชาธรรมพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เนื่องในวาระ วันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในวันคุ้มครองโลกปีนี้อีกด้วย
 
 
องค์พระธรรมกายจารึกชื่อ
ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวจะได้จารึกชื่อสกุลที่ฐานขององค์พระ
 
       โดยในเบื้องต้นทางวัดจะให้สิทธิการจาลึกชื่อที่ฐานขององค์พระแก่ท่านเจ้าภาพทุกรายทั้งผู้สร้างใหม่และเจ้าขององค์พระแก่ท่านเจ้าภาพทุกรายทั้งผู้สร้างใหม่และเจ้าของบุญเดิม ที่สามารถรวมบุญจนเต็มองค์ภายในวันคุ้มครองโลก คือวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554 นี้ เพื่อให้การประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวทั้ง 1 ล้านองค์ เสร็จสิ้นลงประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวทั้ง 1 ล้านองค์ เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์ และสามารถที่จะเตรียมความพร้อมในการฉลองมหาธรรมกายเจดีย์ในวาระโอกาสที่สมควรสืบไป  
 
มหาสุวรรณนิธิที่ใช้หล่อองค์รพะ
มหาสุวรรณนิธิใช้หล่อองค์พระธรรมกายประจำตัว
 
อานิสงส์ของการสร้างพระธรรมกายประจำตัว
1.ทำให้กำลังใจสูงส่ง และมีอานุภาพที่เกิดจากอำนาจพุทธคุณ แผ่คุ้มครองป้องกันภัย สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้ โดยง่าย
2.ทำให้เกิดในตระกูลสูง เป็นตระกูลสัมมาทิฏฐิ เป็นที่เคารพกราบไหว้ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
3.ทำให้เป็นผู้ที่มีรูปร่างงาม ผิวพรรณวรรณะผ่องใส ร่างกายได้สัดส่วน สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน
4.ทำให้มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด รู้เหตุ รู้ผล สามารถประกอบกิจการงานต่างๆ สำเร็จได้โดยง่าย
5.ทำให้เป็นสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นถูกต้อง มีความคิดดี คิดสร้างสรรค์ประโยชน์ และความสุขให้แก่ตนเอง และเพื่อนร่วมโลก
6.ทำให้จิตใจหนักแน่นมั่งคงในธรรมะ ใจไม่ตกไปในอกุศลธรรม มีใจน้อมไปในสมาธิ(Meditation) ทำให้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่าย
7.ทำให้เข้ถึงฐานะอันเลิศจะเกิดในที่ใดก็สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ ทั่วโลกกิยทรัพย์ และอริยาทรัพย์ ติดตัวไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
8.ทำให้ไปตักรอนวิบากกรรมเก่า ที่ตนได้เคยผิดพราดทำมา ตั่งแต่ในอดีตชาติให้เบาบางลง
9.ทำให้ผลบุญนี้ติดตามเราไป ทุกภพทุกชาติ และดึงดูดให้มาสร้างบารมีร่วมกันตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรม  
 
แท่นหล่อองค์พระธรรมกายประจำตัว
หล่อองค์พระธรรมกายประจำตัว
 
     ทัสสนานุตริยะอันเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของคณะสงฆ์ 30,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ กำลังจะบังเกิดขึ้นอีกครั่งซึ่งครั่งนี้นับเป็นครั่งที่ 3 ของประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้ว ที่จะได้มีการถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์จากทั่วสังฆมณฑลโดยได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการ 30,000 กว่าวัด ทั่งประเทศ รวมถึงตัวแทนพุทธบุตรจาก 286 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ ผู้หยัดสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการรักษาพระพุทธศาสนาใน ภาคใต้เอาไว้ ซึ่งทุกรูปจะได้ เมตตาเดิมทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ญาติโยมและสาธุชนจากทั่วประเทศและทั่วโลกเป็นจำนวนหลายแสนคน เพื่อสั่งสม มหาทานบารมีร่วมกัน ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อันเป็นการรวมพลังกันของพุทธบริษัท 4 ทั้ง แผ่นดิน ที่มีเจตจำนงจะร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาให้รอดพ้นจากวิกฤตภัยทั้งจากภายนอกและภายใน คลอดจนช่วยกันฟื้นฟูและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเราให้เจริญอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตลอดไป
 
ถวายมหาสังฆทาน
ในวันคุ้มครองโลกที่จะถึงนี้มีการถวายมหาสังฆทาน 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศ
  
อานิสงส์มหาสังฆทาน 30,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ
 
1.ถวายภัตตาหารพระ ทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยเบญจพรธรรม 5 ประการ คือ เป็นผู้อุดมไปด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
2.ถวายไตรจีวร ทำให้เป็นผู้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งผ่องใส มีรัศมีออกจากกาย มีฤทธิ์ มีเดช มีผิวกายละเอียดนุ่มนวล เมื่อเสวยสุขอยู่ในโลกสวรรค์ ย่อมได้ผ้าทิพย์อันงดงาม เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานการบวชให้ จะมีผ้าไตรจีวรมาห่มคลุมกาย ประดุจเลื่อนลอยมาจากนภากาศ
3.ถวายยา ทำให้มีอายุยืนยาว มีกำลังเป็นเลิศ มหาชนยำเกรง ไม่พลัดพรากจากของรัก มีสุขในทุกที่ทุกสถาน ไม่มีอันตรายมากล้ำกราย ปราศสิ่งอัปมงคล เป็นผู้มีเวลามาก และทรัพย์จะไม่สูญเปล่าไปกับความเจ็บป่วย
4.ถวายปัจจัยไทยธรรมทำให้เป็นผู้มีทรัพย์มาก ช่วยรื้อผังจนในภพชาติเบื้องหน้าให้กลายเป็นผังสำเร็จของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา ทำให้สมปรารถนาในทุกสิ่ง
5.ถวายย่าม ทำให้ทรัพย์คงอยู่อย่างปลอดภัย ไม่เสื่อมไปด้วยเภทภัยต่างๆ  
 
     พระของขวัญ22เมษายน2554
พระของขวัญในวันคุ้มครองโลก
 
     สำหรับสาธุชนที่สวมชุดขาวมาร่วมในงานจะได้รับพระของขวัญที่ระลึกรุ่น "ฉลองชัย ชิตังเม" ขนาด 1.8 เซนติเมตร จากคณะสงฆ์ตอนเสร็จพิธีช่วงเย็น
 
 
     วันคุ้มครองโลกปีนี้ จึงเป็นบุญลาภอันประเสริฐของชาวพุทธทั้งจะได้ไปถวายภัตตาหารอันประณีต รวมถึงปัจจัยไทยธรรมต่าง ๆ ที่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ มีดำริให้จัดทำขึ้นอย่างประณีตงดงาม เพื่อมอบถวายแด่คณะสงฆ์ทุกรูป อันจะเป็นทางมาแห่งบุญจากการได้ถวายของที่ดี ของที่เลิศ ของที่ประเสริฐ อันสมควรแก่สมณบริโภค ซึ่งจะมีอานิสงส์ให้ผู้มีบุญทุกคนย่อมได้ของที่ดี ของที่เลิศ และได้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐไปทุกภพทุกชาติ ยิ่งไปกล่านั้นมหาสังฆทานในครั้งนี้ยังเป็นการถวายกำลังใจแด่พระสังฆาธิการทั่วสังฆมณฑล ผู้เป็นประดุจธงชัยและเป็นหัวใจของการธำรงรักษาและสีบสานงานพุทธศาสนา เพื่อให้ทุกรูปบังเกิดกำลังใจอันมหาศาล และมีความเชื่อมั่นอันเต็มเปี่ยมว่า “บัดนี้พุทธบริษัท 4 ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว”      
 
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในวันคุ้มครองโลก
 
คลิปวิดีโอสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว
 

รับชมคลิปวิดีโอสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว 2554
ชมวิดีโอสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว 2554  MP3 ธรรมะสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว 2554   Download ธรรมะสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว 2554

รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์
อานิสงส์ของการสร้างพระธรรมกายประจำตัว
 

     
Tag : โรคภัย  โรค  เลื่อนลอย  เทวดา  เจ็บป่วย  อายุยืน  อานิสงส์  หลวงพ่อ  สาธุชน  สาธุ  สวรรค์  สร้างองค์พระ  สร้างพระธรรมกายประจำตัว  สร้างพระ  สมาธิ  ศีลธรรม  วิหารคด  วิดีโอ  วัดพระธรรมกาย  ล้านคน  ภัตตาหาร  ภพชาติ  พระราชภาวนาวิสุทธิ์  พระพุทธศาสนา  

พิมพ์บทความนี้   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป