กำหนดการวันวิสาขบูชา (Vesak Day ) Update!

วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัทควรจะได้ได้ชักชวนชาวโลกให้มาเจริญพุทธานุสติ ระลึกถึงหนทางการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย หันมาศึกษาหลักธรรมที่ทรงประทานไว้ เป็นดังประทีปธรรมนำทางชีวิตที่ถูกต้องไปสู่สวรรค์นิพพาน เราทั้งหลายจะได้มาร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรม ทุกท่านควรจะหาโอกาสได้ไปจุดประทีป เดินเวียนประทักษิณรอบพุทธเจดีย์ที่ตนเคารพนับถือเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ให้ภายนอกได้สว่างด้วยแสงเทียน ภายในสว่างด้วยแสงธรรม[ 13 พ.ค. 2554 ] - [ : 17075 ]
View this page in:
วันวิสาขบูชา Vesak Day
งานบุญวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธรรมกาย
 
 
   กำหนดการวันวิสาขบูชา
พิธีอุปสมบทสามเณรอุทิศชีวิต ๑๒ รูป พิธีจุดวิสาขประทีป
และเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์
วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สภาธรรมกายสากล / อุโบสถ วัดพระธรรมกาย / มหาธรรมกายเจดีย์
 
 
 
 
     วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัทควรจะได้ได้ชักชวนชาวโลกให้มาเจริญพุทธานุสติ ระลึกถึงหนทางการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย หันมาศึกษาหลักธรรมที่ทรงประทานไว้ เป็นดังประทีปธรรมนำทางชีวิตที่ถูกต้องไปสู่สวรรค์นิพพาน เราทั้งหลายจะได้มาร่วมกันนั่งสมาธิ(Meditation)เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรม ทุกท่านควรจะหาโอกาสได้ไปจุดประทีป เดินเวียนประทักษิณรอบพุทธเจดีย์ที่ตนเคารพนับถือเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ให้ภายนอกได้สว่างด้วยแสงเทียน ภายในสว่างด้วยแสงธรรม
 
พิธีภาคเช้า ตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองของคุณยายฯ 
 
ตักบาตรพระในวันวิสาขบูชา 
พิธีตักบาตรพระเนื่องในวันวิสาขบูชา Vesak Day 
 
๐๖.๐๐ น. คณะสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
๐๖.๔๐ น. เริ่มพิธีตักบาตร
              - พิธีกร นำอาราธนาศีล ๕ / ประธานสงฆ์ ให้ศีล
              - ประธานพิธีตักบาตร นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
              - พระภิกษุ – สามเณรให้พร / แปรแถวบิณฑบาต
๐๘.๐๐ น. เสร็จพิธีตักบาตร
 
 พิธีภาคสาย ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
 
ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ ณ วัดพระธรรมกาย ในวันวิสาขบูชา Vesak Day  
วันวิสาขบูชา Vesak Day ช่วงสายปฏิบัติธรรม ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

  ๐๘.๔๐–๐๙.๐๐ น. สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
๐๙.๐๐–๐๙.๒๕ น. พิธีกรสร้างบรรยากาศ
๐๙.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
              * พิธีกร นำกราบ พระประธาน / ประธานสงฆ์
                พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์
              - นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ
๑๐.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์
              - รับถวายปัจจัยบูชาธรรม
              * พิธีกร นำกราบประธานสงฆ์
                พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์เดินทางกลับ
๑๑.๐๐ น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
๑๑.๑๕ น. เสร็จพิธีภาคเช้า
 
 
พิธีภาคบ่าย พิธีอุปสมบทสามเณร อุทิศชีวิต ๑๒ รูป ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 
บวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชา
  
พิธีอุปสมบทหมู่อุทิศชีวิต ในวันวิสาขบูชา Vesak Day ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 
๑๓.๑๕ น. บิดา – มารดาและเจ้าภาพ พร้อมภายในศาลาดุสิต
๑๓.๓๐ น. พิธีถวายผ้าไตร และบาตร แด่สามเณร ณ ศาลาดุสิต
๑๔.๐๐ น. พระธรรมกิตติวงศ์ พระอุปัชฌาย์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
            - พิธีขอสรณคมน์ และศีล / พิธีขอนิสสัย และขออุปสมบท / พิธีรับอนุศาสน์
  ๑๕.๓๐ น. เสร็จพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต
๑๖.๓๐-๑๗.๔๕ น. สาธุชนผู้มีบุญ ทำภารกิจส่วนตัว แล้วเดินทางไปร่วมพิธีจุดวิสาขประทีป

พิธีจุดวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์
 
 จุดโคมวิสาข ในวันวิสาขบูชา Vesak Day
พิธีจุดวิสาขประทีป ช่วงค่ำของวันวิสาขบูชา

๑๗.๔๕ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
                 - จุดไฟฤกษ์ / *พิธีกร นำกราบประธานสงฆ์
                 - นำบูชาพระรัตนตรัย “โยโส ภควา ....... สัมพุทโธ” (กราบ ๓ ครั้ง)
                 - นำนั่งสมาธิ                
 
พิธีเวียนประทักษิณ
 
 
พิธีเวียนประทักษิณ  
พิธีเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์

๑๘.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำกล่าวคำบูชาวิสาขประทีป
๑๘.๔๕ น. - พระราชภาวนาวิสุทธิ์ประธานสงฆ์ จุดประทีปเทียนชัย ส่งต่อให้พระภาวนาวิริยคุณ (ตัวแทนอุบาสก พร้อมขบวนอุบาสกเกียรติยศ จุดต่อโคมกับพระภาวนาวิริยคุณ
เพื่อต่อไฟให้กับเจ้าภาพผู้มีบุญ)
               - เมื่อตั้งริ้วขบวนเวียนประทักษิณ อันประกอบด้วย คณะสงฆ์, ธงมหาธรรมกายเจดีย์, ขบวนดอกไม้และเจ้าภาพผู้มีบุญ ประจำที่พร้อมแล้ว
๑๘.๕๕น. - พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำกล่าวคำอธิษฐานโคมวิสาขประทีป
              * พิธีกรกล่าวเชิญ เจ้าภาพผู้มีบุญ หันซ้าย พร้อมเวียนประทักษิณ (เปิดเทป “อิติปิโส....” ๔๕ นาที)
              - พระภาวนาวิริยคุณ ถือประทีปเทียนชัย นำคณะสงฆ์ จำนวน ๖๐๐ รูป ตั้งแถวหน้า กระดานเรียง ๔ เวียนประทักษิณวงแหวนรอบใน ๑ รอบ
              - เจ้าภาพผู้มีบุญ อัญเชิญองค์พระฉลองชัย ชิตังเม เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ ๑ รอบ
              - เมื่อเวียนประทักษิณครบ ๑ รอบแล้ว คณะสงฆ์ ดับโคม แล้วขึ้นนั่งประจำที่บนมหาธรรมกายเจดีย์ - เมื่อเวียนประทักษิณครบ ๑ รอบแล้ว เจ้าภาพผู้มีบุญ พร้อมนั่งในพื้นที่
๑๙.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์
              - นำอธิษฐานจิต
              - นำแผ่เมตตา
              - นำบูชาพระรัตนตรัย
              * พิธีกร นำกราบประธานสงฆ์และคณะสงฆ์
๑๙.๔๕ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ ให้พร / เดินทางกลับ / เสร็จพิธี
๒๑.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ ฟังปาฏิโมกข์ ณ อุโบสถ
 
 
     เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยกรุณาสวมชุดขาวๆ มาร่วมงานในวันวิสาขบูชานี้ ณ วัดพระธรรมกาย ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ สาธุ
 

รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

วันวิสาขบูชา
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา (Vesak Day)
 

     
Tag : อุโบสถ  สาธุชน  สาธุ  สวรรค์  สมาธิ  วิสาขบูชา  วิดีโอ  วัดพระธรรมกาย  ภัตตาหาร  พระราชภาวนาวิสุทธิ์  พระพุทธเจ้า  พระพุทธศาสนา  ปัจจัย  ปฏิบัติธรรม  บุญ  บิณฑบาต  บารมี  ธรรมกายเจดีย์  ธรรมกาย  ทำวัตร  ตักบาตร  ชุดขาว  ข่าว  ข้อคิดรอบตัว  ข้อคิด  Vesak Day  dhamma  

พิมพ์บทความนี้   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

พุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ


ธรรมะเพื่อประชาชน

ดอกไม้บาน

ทอดผ้าป่าเขาแก้วเสด็จทุกวันเสาร์

Peace Photo
ภาพแห่งการสร้างบารมีเพื่อสันติภาพโลก

Meditation and Peace

อยู่ในบุญ

ปฏิทินบุญ

Free Wallpaper Download

Free Ecards

ตักบาตรพระ 1 ล้านรูป