พิธีมุทิตาพระมหาเถระ และพระเถระ ประจำปี 2554

6 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ขอนอบน้อมแด่พระมหาเถระผู้แกล้วกล้า และพระเถระผู้องอาจผู้เปรียบประดุจแสงแห่งธรรมอันอำไพ สละชีวิตพลีอุทิศถวายไว้ในพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ด้วยมโนปณิธานที่จะยอยกพระพุทธศาสนาสู่ใจมหาชน[ 14 ต.ค. 2554 ] - [ : 16373 ]
พิธีมุทิตาพระมหาเถระ และพระเถระ ประจำปี 2554

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
(ขึ้น 11 ค่ำเดือน 12)
หลังเสร็จพิธีกรานกฐิน
ณ บริเวณเตนท์เหล็ก ด้านข้างอุโบสถ วัดพระธรรมกาย

มุทิตาพระมหาเถระ และพระเถระ

พระมหาเถระ ประจำปี พ.ศ. 2554

พระบุญเธียร พุทฺธิธีโร พระมหาบุญชัย จารุทตฺโต พระสุรพันธ์ สุรพนฺโธ

พระศิริพร เหมสุโภ พระประจวบ ปุญฺญกโร  พระยงศิลป์ วรสิปฺโป พระบุญส่ง ปุญฺญพโล


พระเถระ ประจำปี พ.ศ. 2554
 
พระขจรศักดิ์ ปุญฺญากโร
พระไพฑูรย์ วิทูโร
พระประสิทธิ์ เวปุลฺโล
พระวิดดาลิน สมตฺโถ
 
พระมหา เศวตอมร ฐิตวํโส
พระคุณัช  สุทฺธิคุโณ
พระมหา อำพน ฐิตปญฺโญ
พระเอกชัย กนฺตปญฺโญ

พระมหา ศิริ สิริสาโร
พระไพบูลย์ คุณปุณฺโณ
พระสุรเชษฐ์ อคฺคปุญฺโญ
 พระสิปปภาส พฺรหฺมสโร

พระเฉลิมพล ขนฺติมโน
พระสุรัตน์ สิริรตโน
พระสันติ ถิรสนฺโต
พระสุวัจน์ สุวจโน

พระศักดิ์ชัย อภิปฺปสนฺโน
พระวีระพงษ์ นิมฺมโล
พระมหา นิกร สุทฺธปสนฺโน
พระเอกลักษณ์ สุภธมฺโม

พระมหา สมปรีดา สุมนชโย
พระมหา ยงยุทธ วิชฺชาชโย
พระมหา เฉลิมศักดิ์ สิทฺธิชโย
พระมหา วุฒิพงศ์ โชติชโย

พระมหา นพดล เขมชโย
พระมหา ประสงค์ ปารมิญฺชโย
พระมหา สมจิตร มหาชโย
พระธีรพล พลธโร

พระสมยศ ปุณฺณยโส
พระชิตชัย อาสโภ
พระมหา ฉลองรัฐ อิทฺธิวโร
พระสุนทร วรญาโณ

พระวิจิตร ญาณสุโภ
พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน
พระธงชัย ธมฺมธโช
พระจารุวัฒน์ จารุวฑฺฒโน


คือสมณะ ผู้กอบกู้ พุทธศาสน์
คือเพชรแท้ คือทายาท พระชินสีห์

คือตัวจริง คือแบบอย่างสร้างบารมี

ทุกชีวี น้อมดวงใจ ถวายมุทิตา


     บูชาเหนือเศียรเกล้า
ยอหัตถ์สาธุการ
ขอพระพี่สุขสราญ
ให้เป็นต้นแบบกล้า           
กราบกราน
กึกก้อง
จริญธรรม ยิ่งเฮย
กว่าถึงสุดธรรม
    เถลิงเกียรติทหารกล้า
ขุนศึกนักรบนำ
แกร่งกล้ามุ่งสุดธรรม
แผ่อมตะธรรมทั่ว               
ทัพธรรม
ก่อเกื้อ พระศาสน์
มิพลั่น
ถิ่นไท้เจริญชน


หลายปีที่ผ่านมา ชายหนุ่มที่เพียบพร้อมด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา

ผู้เป็นดังดวงใจของพ่อแม่ ตัดสินใจสละความสะดวกสบายและอนาคตทางโลก
ออกจากบ้านมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ

ด้วยใจอันใสบริสุทธิ์และเปี่ยมล้นด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนา
บางคนจากมาพร้อมเสียงอนุโมทนาสาธุการ
ในขณะที่บางคนจากมาพร้อมน้ำตาของผู้เป็นที่รัก

แต่ด้วยความเชื่อมั่นว่า
หนทางนี้เป็นทางที่ประเสริฐสุดสำหรับลูกผู้ชาย
จึงตัดสินใจเดินจากมา


ครั้งนั้น หลายคนเดินมาด้วยปณิธานอันยิ่งใหญ่
พร้อมพลีกายใจเพื่อพระศาสนา

คืนวันผ่านไป...ผู้มีศรัทธามั่นคงยังคงดำรงอยู่ในสมณเพศอย่างสง่างาม
ในแต่ละวันอุทิศตนทำงานหนัก ทุ่มเทศักยภาพทั้งหมดเพื่อภารกิจสืบทอดอายุพระศาสนา
โดยไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆ ด้วยความเชื่อมั่นว่า...
เส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่ดีที่สุด

ภารกิจที่ทำอยู่นี้ เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าที่สุด
ร่มเงาผ้ากาสาวพัตร์นี้ เป็นร่มเงาที่ปลอดภัยที่สุด
..................................................
พวกเราภาคภูมิใจในพระมหาเถระและพระเถระทุกรูป
ขอกราบถวายมุทิตาแด่พระมหาเถระและพระเถระผู้ยิ่งใหญ่เหนือเศียรเกล้า

 

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
 
19.00 น.
เสร็จพิธีกรานกฐิน
19.10 น.
ต้อนรับปฏิสันถารพระมหาเถระและพระเถระ
19.30 น.
พิธีมุทิตาสักการะ, ประกาศเกียรติคุณ, พิธีขอขมา, รับฟังโอวาท, บูชาธรรม, จับสลากของรางวัลพิเศษ
20.45 น.
เสร็จพิธี
 
       กราบนิมนต์พระภิกษุ สามเณรทุกรูป เรียนเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมงานมุทิตาพระมหาเถระ และพระเถระ ประจำปี 2554
และร่วมออกร้าน ถวายปานะแด่พระภิกษุ-สามเณรกว่า 2,000 รูป
ณ บริเวณเตนท์เหล็ก ด้านข้างอุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 
 
ร่วมบุญไทยธรรม 10,000 บาท
ร่วมบุญกองทุนๆ ละ 5,000 บาท
 
     1 กองทุน ท่านจะได้รับของที่ระลึกพิเศษ และได้ถวายไทยธรรมแด่พระเถระ 1 รูป
     2 กองทุน ท่านจะได้รับของที่ระลึกพิเศษ และได้ถวายไทยธรรมแด่พระเถระ 2 รูป
     4 กองทุน ท่านจะได้รับของที่ระลึกพิเศษ และได้ถวายไทยธรรมแด่พระมหาเถระ 1 รูป


สำหรับผู้สนใจออกร้านปานะและร่วมบุญกองทุน สามารถสอบถามรายละเอียด และติดต่อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
 
 
 
 
 
คลิปวิดีโอพิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ ปี 2553
 
MP3 ธรรมะ มุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ ปี 2553
 

ขอเชิญรับชมวีดิโอ มุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ 2553
 

 

     
Tag : อุโบสถ  ออกแบบชีวิต  สาธุชน  สาธุ  ศรัทธา  วิดีโอ  วัดพระธรรมกาย  พระพุทธศาสนา  ปัญญา  บุญ  บารมี  ธรรมะ  ธรรมกาย  กฐิน  

พิมพ์บทความนี้