ทอดผ้าป่าสามัคคี ปฐพีเกริกธรรม ธุดงคสถาน “นครธรรม”

มีพระบรมธาตุเจดีย์ ที่ตั้งตระหง่าน ชูยอดแห่งมหารัตนมณีที่สุกใส งดงาม อย่างองอาจ สง่า และสงบแสดงถึงความรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา ณ ดินแดนแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน พระบรมธาตุ[ 29 ก.ค. 2554 ] - [ : 15908 ]
ทอดผ้าป่าสามัคคี ปฐพีเกริกธรรม ธุดงคสถาน “นครธรรม”
 
ทอดผ้าป่าสามัคคี ปฐพีเกริกธรรม
 
ทอดผ้าป่าสามัคคี ปฐพีเกริกธรรม
 
นครศรีธรรมราช
 
            มีพระบรมธาตุเจดีย์ ที่ตั้งตระหง่าน ชูยอดแห่งมหารัตนมณีที่สุกใส งดงาม อย่างองอาจ สง่า และสงบแสดงถึงความรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา ณ ดินแดนแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน พระบรมธาตุเจดีย์เป็นสัญลักษณ์แห่งความปลื้มปีติและความภาคภูมใจของลูกหลานชาวนครศรีธรรมราช ที่ได้เกิดในดินแดนภายใต้ธรรมรังสี อันเป็นร่มโพธิ์ธรรมที่แผ่กระแสความร่มเย็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีเป็นเอกลักษณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยากที่จะมีจังหวัดใดเสมอเหมือน
 
ธุดงคสถาน "นครธรรม"
 
ธุดงคสถาน "นครธรรม"
 
นครแห่งความภาพภูมิใจ
 
นคร...แห่งเมืองพระ
นคร...แห่งคนมีสัจจะ
นคร..แห่งคนที่ยึดมั่นกอปรแต่การทำดี
นคร...แห่งคนมีมานะพากเพียร
นคร...แห่งคนที่ไม่เบียดเบียนหรือทำอันตรายผู้ใด
 
ภาคภูมิใจ...กับประเพณีการแห่ผ้าขึ้นธาตุที่มีเพียงจังหวัดเดียวในประเทศ
ภาคภูมิใจ...กับประเพณีงานสารทเดือนสิบที่แดงถึงความกตัญญูต่อปุพพชนผู้ล่วงลับ
ภาคภูมิใจ...กับประเพณีชักพระ สัญลักษณ์แห่งวันแรกเริ่มของการออกพรรษา
ภาคภูมิใจ..กับประเพณีการกวนกระยาสารท ซึ่งแสดงถึงพลังแห่งความสามัคคี ที่มาจากการกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตลอดพรรษา แล้วรวมใจเป็นพลังแห่งความสามัคคีเพื่อน้อมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาตลอดไตรมาสในวันออกพรรษา
 
พระบรมธาตุเจดีย์ ที่ตั้งตระหง่าน ชูยอดแห่งมหารัตนมณี
 
พระบรมธาตุเจดีย์ ที่ตั้งตระหง่าน ชูยอดแห่งมหารัตนมณี
 
            จะเป็นธุดงค์สถานที่จะรักษาความภาคภูมิใจแห่งความเป็นนครแห่งธรรมะให้อยู่คู่จังหวัดนครศรีธรรมราชสืบไป มีเนื้อที่ 100 ไร่ตั้งอยู่ ณ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม อยู่ติดถนน วงแหวน มีหน้ากว้างติดถนน 200 เมตร ซึ่งเจ้าภาพที่ถวายที่ผืนนี้คือ คุณประกอบ มานะจิตต์และครอบครัว ธุดงค์แห่งนี้ห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร การเดินทางไปมาสะดวก เป็นทุ่งนาฟ้าโล่ง ที่มีบรรยากาศเหมาะสมกับการประพฤติปฏิบัติธรรมและการทำกิจกรรมหรือบุญพิธีทางพระพุทธศาสนาที่ดียิ่ง
 
“ธุดงคสถานธรรม เวินล้ำย่ำธรรมเภรินทร์
สัมพุทะนครินทร์ บนถิ่นแผ่นดินธรรม
ระบือนามนครศรีธรรมราช
พร้อมประกาศธรรมฤทธิเดชเกรียงไกร
สงบนิ่งภายในจิตใสเย็นพิสุทธิ์
เปรียบประดุจดั่งลานธรรมแห่งพุทธกาล”
 
ผังสำเร็จของการก่อสร้าง
 
ผังสำเร็จของการก่อสร้าง
 
วัตถุประสงค์การก่อสร้าง
 
ธุดงคสถานนครธรรมสร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ
 
1. ปลูกฝังคุณธรรมตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยั่งลึกในจิตใจของเยาวชนและประชาชน
2. เผยแผ่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
3. เป็นศูนย์กลางการจัดอบรมศีลธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
4. เป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยน้อมนำธรรมะในพระพุทธศาสนา มาผสมผสานกับประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเช่นประเพณีงานสารทเดือนสืบ ประเพณีงานหล่อเทียนพรรษา ประเพณีงานกวนกระยาสารท เป็นต้น
5. เป็นศูนย์ประสานงานกลางในโครงการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกโครงการในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เช่น โครงการบวชพระภิกษุสามเณร โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว โครงการเด็กดีวีสตาร์ เป็นต้น
 
ธุดงคสถานนครธรรมสร้างขึ้นเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 
ธุดงคสถานนครธรรมสร้างขึ้นเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 
การดำเนินงานตามแผนการก่อสร้างธุดงคสถานนครธรรม ประกอบด้วยอาคารส่วนต่างๆ ดังนี้
 
2. อาคารปฏิบัติธรรมถาวร
3. อาคารรวมที่พักรวมพระสงฆ์
4. อาคารที่พักรวมหญิง
5. อาคารที่พักรวมชาย
6. อาคารที่เก็บพัสดุครุภัณฑ์
7. ห้องน้ำ-สุขารวมถาวร
8. โรงครัว
9. อาคารปฏิบัติธรรมย่อย
10. หมู่บ้านปฏิบัติธรรมแยกเป็นหลังๆ
11. กุฏิที่พักสงฆ์หลังเดี่ยว
12. ห้องน้ำประจำบ้านและกุฏิเป็นต้น
 
ร่วมเป็นผู้สถาปนาธุดงคสถาน "นครธรรม"
 
ร่วมเป็นผู้สถาปนาธุดงคสถาน "นครธรรม"
 
            ในระยะแรกการก่อสร้างธุดงคสถานนครธรรมนั้น จะเป็นการทอกผ้าป่าสามัคคี เพื่อถมที่และสร้างอาคารปฏิบัติธรรมชั่วคราว สำหรับรองรับการจัดกิจกรรมและพิธีบุญต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอเรียนเชิญลูกหลานชาวนครศรีธรรมราชและสูชนทุกท่านร่วมเป็นผู้สถาปนาธุดงคสถาน “นครธรรม” ธุดงคสถานเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรม ศูนย์รวมใจของชาวนครศรีธรรมราช ซึ่งมีอานิสงส์โดยย่อดังนี้
 
1. ได้เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา
2. ได้เกิดในสกุลที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ในดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง
3. ได้เกิดในแวดวงกัลยาณมิตรที่มีแต่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และอยู่ในแผ่นดินที่สงบร่มเย็น
4.  มีดวงปัญญาสว่างไสว เป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
5.  มีมหาสมบัติใหญ่บังเกิดขึ้นไว้ใช้สร้างบารมี ฯลฯ
 
เป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยน้อมนำธรรมะในพระพุทธศาสนา
 
เป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยน้อมนำธรรมะในพระพุทธศาสนา
 
กำหนดการพิธีทอดผ้าป่า ปฐพีเกริกธรรม
 
09.00 น. สาธุชนพร้อมกัน ณ ศูนย์กลางพิธี
09.30 น. ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา
10.30 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
12.30 น. รายการพิเศษสถาปนาธุดงค์สถานนครธรรม
13.30 น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ปฐพีเกริกธรรม
15.00 น. เสร็จพิธี
 
สามารถร่วมบุญกองทุนสร้างุดงคสถานนครธรรมได้
 
ทีสำนักงานกัลยาณมิตรนครศรีธรรมราช 184/13-14 ถ.กระโรม ต.โพธิ์เสร็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
 
โทร. 082-450-9890, 087-560-0877. 081-583-5508
 
โอนเข้าบัญชี คุณละอองดาว นนทะสร ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัสจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 779-009-816-0
 

     
Tag : เด็กดี  อุบาสิกา  อานิสงส์  สาธุชน  สาธุ  สมาธิ  ศีลธรรม  วีสตาร์  วันออกพรรษา  ภัตตาหาร  พระมงคลเทพมุนี  พระพุทธศาสนา  ปัญญา  ปฏิบัติธรรม  บุญ  บารมี  บวชพระ  ธุดงค์  ธรรมะ  ครอบครัว  กัลยาณมิตร  กตัญญู  

พิมพ์บทความนี้